POLIFACH.com to sklep internetowy, dostępny w domenie polifach.com, prowadzony przez POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk z siedzibą w ul. Katowicka 75 43-300 Bielsko - Biała, wpisanym do rejestru przedsiębiorców CEIDG z numerem NIP: 5472163462, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@polifach.com

 1. POLIFACH prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową z domeną polifach.com
 2. Klienci mają możliwość korzystania z POLIFACH.com dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w POLIFACH.com (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na POLIFACH.com ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w POLIFACH.com należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk, której przedmiotem są usługi świadczone przez POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk, na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w POLIFACH.com, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z POLIFACH.com oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5. Wszystkie produkty dostępne w POLIFACH.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych POLIFACH.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT ( na życzenie klienta). Faktura VAT będzie dostarczana wraz z paczką ( pod listem przewozowym), chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w innej formie.
 7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów spedycyjnych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Dostawy wskazanym w POLIFACH.com w zakładce Sposoby i koszty dostawy. Możliwy jest odbiór zakupionych produktów w Punkcie Odbioru Osobistego ( miejsce odbioru osobistego zakupionych towarów należy uzgodnić telefonicznie).
 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a POLIFACH.com dotycząca zakupu danego produktu w POLIFACH.com ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w POLIFACH.com jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest uzgodniony przez strony Punkt Odbioru Osobistego.
 9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach POLIFACH.com, POLIFACH.com, może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w POLIFACH.com produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

  - Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach POLIFACH.com zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

  - Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

  - Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy 24. – obsługiwanym przez: DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań Tel. +48 61 642 93 44, fax 61 642 90 31, www.przelewy24.pl NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

  - Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Przelewy 24 (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w POLIFACH.com, POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 7 dni (roboczych) od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępny jest w POLIFACH.com pod hasłem Odbiór osobisty w zakładce „Dostawa i sposób płatności”.
 13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach POLIFACH.com. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

  W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis POLIFACH”, produkt należy odesłać na adres magazynu POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do Punktów Odbioru Osobistego mieszczących się w Bielsku-Białej, po wcześniejszym uzyskaniu numeru realizowanej reklamacji. Numer realizowanej reklamacji można uzyskać wypełniając Formularz Reklamacji w POLIFACH.com, w zakładce „Reklamacje”.

  Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru realizowania reklamacji. Dzięki numerowi realizacji reklamacji rozpatrywanie zgłoszeń przez POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru realizacji reklamacji nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

  Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w POLIFACH.com pod hasłem Gwarancja na produkty.
 14. POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza reklamacyjnego lub w formie pisemnej na adres POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk podany w górnej części Regulaminu. Towar odsyłany jest na koszt POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk, po wcześniejszym nadaniu numeru realizacji zgłoszenia, zgodnie z art. 13. POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk przekaże informację o rodzaju spedytora, oraz terminie o warunkach przekazania towaru z adresu wskazanego przez Klienta.
 16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk albo POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 17. POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk.
 18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w POLIFACH.com i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres “biuro@polifach.com” w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru zgłoszenia takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk wskazanego w art. 13, na swój koszt.
 20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu POLIFACH.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu POLIFACH.com, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 21. Podane przez Klientów dane osobowe POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 22. POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach POLIFACH.com. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w POLIFACH.com zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 23. Klient przy pierwszym logowaniu w POLIFACH.com. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk
 24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk w ramach POLIFACH.com będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej . Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php orazhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Polityka Ochrony Prywatności

 1. POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem POLIFACH.pl.
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w POLIFACH.com jest:

  a) POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk

  b) Sklep oraz POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.
 3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów POLIFACH.com, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk oraz Sklepu w zakresie POLIFACH.com, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach POLIFACH.com (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
 6. Klienci mogą przeglądać POLIFACH.com oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w POLIFACH.com oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk oraz Sklep. i za zgodą Klientów.
 9. W przypadku uzyskania przez POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z POLIFACH.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Przelewy 24 za towary nabyte w POLIFACH.com lub w Sklepie, są przekazywane spółce DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań Tel. +48 61 642 93 44, fax 61 642 90 31,www.przelewy24.pl NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy 24 oraz następuje:

  a) w celu obsługi (zrealizowania) przez Przelewy 24 płatności za nabyte w POLIFACH.com produkty,

  b) niezwłocznie po wyborze przez Klienta w POLIFACH.com sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 11. POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk lub Sklep danych osobowych innemu niż POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk lub Sklep administratorowi danych.
 12. POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk lub Sklepu. lub też gdy POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w POLIFACH.com naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 13. POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 14. POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z POLIFACH.com. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z POLIFACH.com, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

Załącznik nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:

Magazyn POLIFACH Spółka Cywilna Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk
ul. Katowicka 75
43-300 Bielsko - Biała

NIE PRZYJMUJEMY PRZESYŁEK POBRANIOWYCH.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy - POBIERZ

Formularz reklamacji towary - POBIERZ